Stránka 1 z 1

Bratislava - Devinska Kobyla rozhladna

PoslaťNapísal: Ned 21. Máj 2017 11:53:26
od nairam
Uznesenia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
zo zasadnutia dňa 10 mája 2017

Bod č.6 Schválenie uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve s Lesmi Slovenskej republiky pre účely trvalého umiestnenia „Rozhľadne Devínska Kobyla“
UMZ č. 44/5/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves
s ch v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi Mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves ako budúci nájomca s budúcim prenajímateľom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351 za účelom trvalého umiestnenia „Rozhľadne Devínska Kobyla“, vysokej 20,2 m vo výmere do 100 m2 za nájom vo výške 3, 70 Eur/m2 /rok bez DPH pre možnosti turistickej vyhliadky na pozemku parcela registra „C“ KN číslo 2188/9, druh lesné pozemky s celkovou výmerou 8733 m2 v katastrálnom území Devín, vedenej na liste vlastníctva číslo 3324 v prospech budúceho prenajímateľa za podmienky vydania rozhodnutia o trvalom vyňatí nehnuteľností z plnenia funkcií lesov.
V prípade, že rozhodnutie o trvalom vyňatí nehnuteľností z plnenia funkcií lesov príslušného orgánu miestnej štátnej správy nebude vydané v lehote do 31.12.2018, záväzok zmluvných strán uzatvoriť nájomnú zmluvu zaniká.

Re: Bratislava - Devinska Kobyla

PoslaťNapísal: Str 01. Aug 2018 15:17:52
od nairam
ROZHODNUTE, stavat bude firma INGSTEEL sro, Tomasikova 17, 820 09 Bratislava

Obrázok


ZAKAZKA

PDF


Tento obrazok bol zmenseny  - klikni na zvacsenie _ Tento obrazok bol zmenseny  - klikni na zvacsenie _ Tento obrazok bol zmenseny  - klikni na zvacsenie

Re: Bratislava - Devinska Kobyla

PoslaťNapísal: Sob 29. Sep 2018 16:20:28
od nairam
Bod č.7 Schválenie uzavretia nájomnej zmluvy s Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, pre účely trvalého umiestnenia „Vyhliadková veža Devínska Kobyla“ na časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 2385/8,k. ú. Devín
UMZ č. 65/9/2018 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
s ch v a ľ u j e
uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves ako nájomcom a LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351, ako prenajímateľom za účelom trvalého umiestnenia „Vyhliadkovej veže Devínska Kobyla“, vysokej cca 21,27 m vo výmere 60 m2 za nájom vo výške 222 EUR/rok bez DPH pre možnosti turistickej vyhliadky na novovytvorenom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2188/15 – ost. pl. vo výmere 60m2, okres Bratislava IV, obec: Bratislava-m. č. Devín, k. ú. Devín, ktorý vznikol odčlenením z pozemku reg. „E“ KN parc. č. 2385/8 vo výmere 6985 m2, evid. na LV č. 3083 pre okres Bratislava IV, obec: Bratislava-m. č. Devín, k. ú. Devín, na základe GP č. 74/2018, vyhotoveného dňa 11.6.2018 spoločnosťou 111 Abacones, s.r.o., IČO: 36 789 445, vyhotoviteľom Alenou Ferenczyovou, autorizačne overeného dňa 12.6.2018 Ing. Ondrejom Kozlovským, úradne overeného dňa 25.06.2018 Ing. Magdalénou Cipovou pod č. 1355/2018.
Hlasovanie : prítomní: 12 za:11 proti :1 zdržal sa:0 nehlasoval : 0

Re: Bratislava - Devinska Kobyla

PoslaťNapísal: Sob 27. Okt 2018 13:49:28
od nairam
Bola podpisana zmluva o dielo PDF. Harmonogram bude ako priloha c.4 (v texte pisu chybne priloha c.5).
Ukoncenie vykonavania diela zhotovitelom: najneskor do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.

Tento obrazok bol zmenseny  - klikni na zvacsenie _ Tento obrazok bol zmenseny  - klikni na zvacsenie

Re: Bratislava - Devinska Kobyla

PoslaťNapísal: Štv 22. Nov 2018 17:11:57
od nairam
Celý proces sa zastavil na vyňatí pozemku z Lesného pôdneho fondu.
Úrad už má všetky potrebné stanoviská a samospráva čaká na rozhodnutie.

LINK:
https://bratislava.sme.sk/c/20965920/br ... i-rok.html

Re: Bratislava - Devinska Kobyla

PoslaťNapísal: Štv 22. Nov 2018 22:47:59
od EnoSat
pjekne, len co to ma spolocne s vysielacmi

Re: Bratislava - Devinska Kobyla

PoslaťNapísal: Pia 23. Nov 2018 13:29:12
od nairam
Bude to miesto chytania signalov vysielacov. :)

EDIT: Dik, ze si to presunul. Malo to byt vo volnej diskusii.

EnoSat píše:pjekne, len co to ma spolocne s vysielacmi

Re: Bratislava - Devinska Kobyla rozhladna

PoslaťNapísal: Uto 16. Apr 2019 12:07:23
od nairam
Pozemok prekvalifikovany z 'Lesneho' na 'Ostatna plocha'. Tak snad to do juna stihnu, ako je naplanovane.

Tento obrazok bol zmenseny  - klikni na zvacsenie

Re: Bratislava - Devinska Kobyla rozhladna

PoslaťNapísal: Pia 24. Máj 2019 15:16:33
od nairam
Oznamenie zacatia stavebneho konania - Devin:

link:
https://www.devinskanovaves.sk/buxus/do ... ska027.pdf

Re: Bratislava - Devinska Kobyla rozhladna

PoslaťNapísal: Pon 15. Júl 2019 17:42:50
od nairam
Najomna zmluva, 222 euro na rok parcela KN- C č. 2188/15.
Parcela v katastri obce Devin, majitel Lesy SR, najomca MČ Devinska nova ves.
čaká sa na vydanie stavebného povolenia zo strany stavebného úradu Devín

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=603 ... 698&text=1

Untitled.pdf 1.4.2019

Re: Bratislava - Devinska Kobyla rozhladna

PoslaťNapísal: Pon 12. Aug 2019 9:00:22
od nairam
30.7.2019 vydané Stavebné Povolenie - Devín. Odvolanie je mozne podat do 15 dni od zverejnenia 12.8. tj. do 27.8.2019.

link-DNV.PDF

link-Devin.PDF